Általános Szerződési Feltételek

www.iclshop.hu

Hatályba lépés időpontja: 2024. 03. 20.

Preambulum

Jelen Általános Szerződési Feltétel (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a szolgáltatást nyújtó PRENOR® Kertészeti és Parképítő Kft. (székhely: 9700 Szombathely, Béke tér 1., cg.: 18-09-101657, adószám: 11305718-2-18, képviseli: Izer Gábor Nándor ügyvezető igazgató, email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., telefonszám: +36 70 338 6328) (a továbbiakban: Szolgáltató) és a szolgáltatást igénybe vevő, természetes vagy jogi személy (továbbiakban: Megrendelő) közötti szerződés általános feltételeit, a Szolgáltató és a Megrendelő jogait és kötelezettségeit.

A Szolgáltató fenntartja a jogát annak, hogy az ÁSZF-et egyoldalúan módosítja. A módosításról rövid felhívásban tájékoztatja a Megrendelőket, amelyet a megrendelésnél megadott email címre kiküld, továbbá közzéteszi a módosított változatot egységes szerkezetbe foglalva a weboldalán.

A szerződés tárgya – A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások

A Szolgáltató weboldalán keresztül a Megrendelőnek lehetősége van a webshopban megtalálható termékeket megvásárolni.

Elérhető szolgáltatások

 1. A Szolgáltató weboldalán megtalálhatók a Szolgáltató által forgalmazott növények és a hozzájuk kapcsolódó növényápolási termékek (oldatok, tápanyagok, védőszerek).
 2. A Szolgáltató weboldalán minden termék esetén a termék fotójára kattintva található egy részletes termékleírás, valamint megtalálhatóak az egyes növényvédőszerek biztonsági adatlapjai is letölthető formában.

A termékek megvásárlásának folyamata

 1. Szolgáltató a weboldalán teszi közzé az általa forgalmazott termékeket. A termék képére kattintva az érdeklődő a Részletek rész alatt talál egy rövid leírást az egyes termékről, a felhasznált hatóanyagokösszetételéről, valamint megtalálja a termék árát is. Megrendelő a kiválasztott terméket a Kosárba tesz gombra kattintva tudja megvásárolni. A kiválasztott termék ezt követően egy virtuális kosárba kerül, azonban ekkor még nem jön létre fizetési kötelezettség. Lehetőség van arra, hogy Megrendelő a megrendelést áttekintse, annak tartalmát módosítsa, valamint további termékeket tegyen a kosarába. A kosár minden esetben automatikusan kiszámítja a megrendelés végösszegét.
 2. A megrendeléshez az alábbi személyes adatokat kell megadni:
  1. név
  2. cég
  3. cím
  4. email
  5. telefonszám
  6. eltérő értesítési cím (ha van)
  7. fizetési mód (utánvéttel vagy előre utalással)
  8. szállítási mód (telephelyen történő átvétel- Szombathely vagy Szigetszentmiklós lehetőséggel-, vagy a Magyar Posta Zrt. csomagküldő szolgálatának igénybevételével. Amennyiben a Megrendelő telephelyen kívánja átvenni a megrendelt terméket, úgy az átvétel ingyenes, a csomagküldő szolgálat igénybevétele esetén pedig a szállítás díja a Magyar Posta Zrt. által mindenkor meghatározott szállítási díj)
 1. A megrendelt termékeket előre utalással lehet kiegyenlíteni a Szolgáltató Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-nél vezetett 10404742-47415368-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú bankszámlájára.
 2. A szerződés a Megrendelés elküldése gombra kattintva jön létre.
 3. A megrendelt termékeket a Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.., cg.: 01-10-042463, adószám: 10901232-2-44) szállítja házhoz, amennyiben a Megrendelő házhoz szállítást kér.
 4. Tájékoztatjuk, hogy a megrendelés során a Megrendelő köteles személyes adatait a valóságnak megfelelően megadni, és a megadott adatokban történő változásról a Szolgálatót haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül értesíteni. A Szolgáltató nem felel a felhasználói megrendelés során történt adatok téves, hibás megadásából eredő kárért, ugyanis a Megrendelőnek bármikor lehetősége van a weboldalon megadott személyes adatait módosítani, javítani a felhasználói fiókba belépve. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, kétség esetén pedig a Megrendelő valódiságát ellenőrizheti, emellett fenntartja jogát arra, hogy amennyiben a Megrendelő valótlan vagy hiányos adatokat ad meg, vagy a regisztráció során személyes adatokkal él vissza, akkor a megrendelést visszautasítsa.
 5. A megrendelés során megadott személyes adatok nem nyilvánosak, harmadik személy nem férhet hozzájuk.
 6. A Szolgáltató internetes weboldalán történő megrendelés során megadott email címmel és jelszóval kapcsolatos tevékenységekért a Megrendelőt teljes körű felelősség terheli, valamint vállalja, hogy amennyiben adatainak bármilyen illetéktelen felhasználását, biztonságának sérülését érzékeli, haladéktalanul jelzi a Szolgáltató felé. Szolgáltató a jelszó tárolásából, valamint az email cím és a jelszó harmadik személyek részére történő átadásából eredő károkért nem felel.
 7. Szolgáltató nem felelős a weboldal használatából vagy működtetéséből adódó károkért, vagy az alábbi esetek bármelyikéért, adódjon az bármilyen okból: az interneten küldött és/vagy fogadott adat meg nem érkezése; az internethálózat jelen szerződés teljesítését megakadályozó működési hibái; a fogadó készülékek vagy kommunikációs vonalak meghibásodása, bármely tartalom vagy adat elvesztése; bármely szoftver vagy weboldal meghibásodása; programhibák, rendkívüli események következményei vagy technikai hibák; ide értve a vis majort; valamint a Megrendelő internetszolgáltatójának díjait is.
 8. A megrendelés elektronikus úton megkötött, magyar nyelvű szerződésnek minősül.
 9. Szolgáltató a Megrendelőnek a megrendelés megérkezéséről késedelem nélkül (legkésőbb 24 órán belül) visszaigazolást küld. Amennyiben 24 órán belül nem érkezik meg Megrendelőnek a visszaigazolás, Megrendelő mentesül a teljesítési kötelezettség alól.
 10. A visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről a Megrendelő által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Megrendelő között.
 11. Felek rögzítik, hogy amennyiben Megrendelő a weboldalon keresztül egyedi igények alapján elkészített terméket rendel, annak ára, elkészítési ideje, szállítása, fizetése a felek kölcsönös megállapodásán alapul.

Elállási jog, felmondás

 1. Megrendelő a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló45/2014. (II.26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 20.§-ának rendelkezései szerint a weboldalon megtalálható termékek esetén jogosult a szerződés megkötésétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállni a megrendeléstől. A határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Megrendelő vagy a Megrendelő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi, több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Megrendelő vagy a Megrendelő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.
 2. Ha a Megrendelő az elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) Szolgáltatónak az alábbi címre: PRENOR® Kertészeti és Parképítő Kft. (székhely: 9700 Szombathely, Béke tér 1., cg.: 18-09-101657, adószám: 11305718-2-18, képviseli: Izer Gábor Nándor ügyvezető igazgató, email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., telefonszám: +36 70 338 6328), illetve ebből a célból felhasználhatja a weboldalon elérhető elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.
 3. Megrendelő határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.
 4. Ha a Megrendelő eláll a szerződéstől, Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Megrendelő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Megrendelő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Megrendelő a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.). Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapa a terméket, vagy Megrendelő nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
 5. Megrendelő köteles Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.
 6. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Megrendelő viseli.
 7. Megrendelő kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A szolgáltató felelősségi köre

 1. A hibás teljesítés kérdésében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V Törvény (a továbbiakban: Ptk.), valamint a digitális tartalom szolgáltatásról szóló Kormányrendelet rendelkezései az irányadók az abban foglalt eltérésekkel.
 2. Szolgáltató mentesül a felelősség alól, amennyiben bizonyítja, hogy a szerződésszegést az ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.
 3. Hibás teljesítés: a Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan, ha a Megrendelő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
 4. Kellékszavatosság: Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a Szolgáltató a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. Kellékszavatossági igénye alapján a Megrendelő választása szerint
  1. kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Megrendelőnek okozott érdeksérelmet; vagy
  2. az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a Megrendelőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést megfelelő határidőn belül, a Megrendelő érdekeit kímélve kell elvégezni.

 1. Hibásan feltüntetett ár esetén a szerződés a Szolgáltató által feltüntetett hibás áron jön létre.
 2. A digitális tartalmú szolgáltatások esetén Megrendelő akkor is jogosult - a szerződésszegés súlyához igazodva - az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, illetve a digitális tartalom szolgáltatására vagy a digitális szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést megszüntetni, ha
 3. a)a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy az a vállalkozásnak aránytalan többletköltséget eredményezne;
 4. b)a Szolgáltató a fentiek szerinti kötelezettségének nem tett eleget;
 5. c)ismételten teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a Szolgáltató megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét;
 6. d)a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy a szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy
 7. e)a Szolgáltatónem vállalta a szolgáltatás szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a Szolgáltatóészszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja a szolgáltatást szerződésszerűvé tenni.
 8. A kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kellékszavatossági jog gyakorlása esetén a Szolgáltató- a Megrendelő számára okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás jellegére és céljára figyelemmel - köteles a teljesítést a hiba Megrendelő általi közlésétől számított észszerű időn belül térítésmentesen szerződésszerűvé tenni.
 9. A kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kellékszavatossági jog gyakorlása esetén a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás műszaki jellemzőitől függően a Szolgáltató megválaszthatja a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás szerződésszerűvé tételének módját.
 10. Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a Megrendelőnek a szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a Megrendelő részére ténylegesen nyújtott szolgáltatás értékének különbözetével.
 11. Ha a szerződés meghatározott időtartamon keresztül nyújtott folyamatos szolgáltatásról rendelkezik, az ellenszolgáltatás arányos leszállításának arra az időtartamra kell vonatkoznia, amely időtartam alatt a szolgáltatás nem volt szerződésszerű.
 12. Ha a Megrendelő hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni a szerződést, a Szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.
 13. A Megrendelő szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a Szolgáltatónak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.
 14. Ha a Szolgáltató a digitális tartalom szolgáltatásról szóló Kormányrendelet 17. § (1) és (2) bekezdése szerinti kötelezettségének nem tesz eleget, a Megrendelő köteles a Szolgáltatót felhívni a teljesítésre. Ha a Megrendelő felhívása ellenére a Szolgáltató a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás késedelem nélküli vagy a felek által elfogadott póthatáridőn belüli szolgáltatását vagy nyújtását elmulasztja, a Megrendelő megszüntetheti a szerződést.
 15. A Megrendelő a Szolgáltató teljesítésre való felhívása nélkül megszüntetheti a szerződést, ha
 16. a)a Szolgáltató a digitális tartalom szolgáltatását vagy a digitális szolgáltatás nyújtását nem vállalta, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy nem fogja szolgáltatni a digitális tartalmat, illetve nem fogja nyújtani a digitális szolgáltatást; vagy
 17. b)a felek megállapodása alapján vagy a szerződéskötés körülményeiből nyilvánvaló, hogy a Megrendelő számára elengedhetetlen a meghatározott időpontban történő teljesítés, és a Szolgáltató ezt elmulasztja.
 18. A szerződés megszüntetése esetén a Szolgáltató köteles visszatéríteni a Megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget. Ha azonban a teljesítés a szerződés megszüntetése előtt meghatározott ideig szerződésszerű volt, az erre az időszakra járó ellenszolgáltatást nem kell visszatéríteni. Ez utóbbi esetben az ellenszolgáltatásnak azt a részét kell visszatéríteni, amely a nem szerződésszerű teljesítés időszakára vonatkozik, valamint azt a Megrendelő által előre megfizetett ellenszolgáltatást, amely a szerződés megszüntetésének elmaradása esetén a szerződés hátralévő időtartamára járt volna.
 19. Ha a Megrendelő az ellenszolgáltatás arányos leszállítására vagy a szerződés megszüntetésére jogosult, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb e jog gyakorlásáról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül köteles teljesíteni visszatérítési kötelezettségét.
 20. A Szolgáltató a Megrendelőnek visszajáró összeget a Szolgáltató által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Megrendelő kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A visszatérítéssel kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

Az ÁSZF elfogadása

 1. Megrendelő jelen ÁSZF-et a weboldalon történő megrendelés t során fogadja el. Megrendelő egyúttal az ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 2. Megrendelő továbbá hozzájárul, hogy a weboldalon történő vásárlás során megadott és kezelt személyes adatait Szolgáltató az ÁSZF-nek megfelelő célból, módon és mértékben kezelje.
 3. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a weboldalon csak az ÁSZF elfogadásával jogosult terméket vagy szolgáltatást megrendelni.

Adatkezelés

 1. A iclshop.hu internetes weboldalon kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatót a Honlapon elérhető Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

Együttműködési és tájékoztatási kötelezettség

 1. Szolgáltató és Megrendelő köteles a szerződéskötési tárgyalások alatt, a szerződés megkötésénél, fennállása alatt és megszüntetése során együttműködni és tájékoztatni egymást a szerződés lényeges körülményeiről.
 2. Megrendelő a Szolgáltatóval emailben az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.email címen, valamint telefonon kommunikálhat.

A Szerződés megszűnése és megszűntetése

 1. Szolgáltató jogosult a Megrendelővel jelen ÁSZF alapján fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban indokolás nélkül felmondással megszüntetni.
 2. Megrendelő jogosult Szolgáltatóval a jelen ÁSZF alapján fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban indokolás nélkül felmondással megszüntetni.
 3. Szolgáltató jogosult a Megrendelővel fennálló szerződését azonnali hatállyal, írásban felmondani, ha a Megrendelő súlyosan megsérti a jelen ÁSZF rendelkezéseit.
 4. Felek a jelen ÁSZF szerinti szerződést jogosultak írásban bármikor közös megegyezéssel megszüntetni.
 5. Felek a jelen ÁSZF szerinti szerződést határozott időtartamra kötik.
 6. Ha a Megrendelő a Szolgáltatónak a jelen ÁSZF szerinti szerződés megszegésével kárt okoz, köteles az abból eredő kárt teljes egészében megtéríteni. A kártérítési kötelezettség kiterjed
  1. a Megrendelő szerződésszegése következtében bekövetkezett tapadó károkra,
  2. következményes károkra,
  3. felelősségi károkra,
  4. a Szolgáltatót ért elmaradt haszonra és
  5. a Szolgáltató oldalán a kár kiküszöböléséhez felmerült költségekre.

Panaszok intézése

 1. Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni és azt a panaszfelvételre adott válasszal együtt a panaszfelvétel napjától számított öt évig megőrizni.
 2. Szolgáltató köteles a hozzá beérkezett panaszt 30 napon belül megvizsgálni és arra érdemi választ adni. Elutasító válasz esetén Szolgáltató köteles írásban megindokolni az elutasítás okát.
 3. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz. A Fgytv. 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el:https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok
 4. A Szolgáltatóval kötött szerződésből eredő jogviták elsősorban békés úton, a felek közti megállapodással, vagy a Megrendelő, mint Megrendelő lakóhelye szerinti fogyasztóvédelmi hatóság előtt rendezhetők. Amennyiben a fenti lehetőségek nem vezetnek eredményre, felek választásuk szerint a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testülethez vagy a bírósághoz fordulhatnak. A lakcím szerint illetékes kereskedelmi és iparkamarák:

 

Békéltető testület neve

Békéltető testület székhelye, címe

Illetékessége

Budapesti Békéltető Testület

Budapest
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika Honlap cím: https://bekeltet.bkik.hu/
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Budapest

Baranya Vármegyei Békéltető Testület

Pécs
Baranya Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Telefonszáma: (72) 507-154; (20) 283-3422
Fax száma: (72) 507-152
Elnök: Dr. Bércesi Ferenc
Honlap cím: www.baranyabekeltetes.hu
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Baranya vármegye, Tolna vármegye, Somogy vármegye

Borsod-Abaúj-Zemplén
Vármegyei Békéltető Testület

Miskolc
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091 (új ügyek);
501-871 (folyamatban lévő ügyek)
Elnök: Dr. Tulipán Péter
Honlap cím: www.bekeltetes.borsodmegye.hu
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Borsod-Abaúj Zemplén Vármegye, Heves vármegye, Nógrád vármegye

Csongrád-Csanád Vármegyei
Békéltető Testület

Szeged
Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Elnök: Dr. Horváth Károly
Honlap cím: www.bekeltetes-csongrad.hu
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Békés vármegye, Csongrád. Csanád vármegye, Bács-Kiskun vármegye

Fejér Vármegyei Békéltető Testület

Székesfehérvár
Fejér Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Elnök: Dr. Vári Kovács József
Honlap cím: www.bekeltetesfejer.hu
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Fejér megye, Komárom- Esztergom vármegye, Veszprém vármegye

Győr-Moson-Sopron Vármegyei
Békéltető Testület

Győr
Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-217
Elnök: Dr. Bagoly Beáta
Honlap cím: https://gymsmkik.hu/bekelteto
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Győr- Moson -Sopron vármegye, Vas vármegye, Zala vármegye

Hajdú-Bihar Vármegyei
Békéltető Testület

Debrecen
Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület
Székhelye: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745
Fax száma: (52) 500-720
Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
Honlap cím: https://www.hbmbekeltetes.hu
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Hajdú- Bihar vármegye, Szabolcs- Szatmár-Bereg vármegye, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Pest Vármegyei Békéltető Testület

Budapest
Pest Vármegyei Békéltető Testület
Székhelye: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.
Telefonszáma: +36 1 792 7881
Elnök: Dr. Koncz Pál
Honlap cím: www.pestmegyeibekelteto.hu;
www.panaszrendezes.hu
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Pest vármegye

 

 1. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Fogyasztót megillető jogokkal és a Fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
 2. A békéltetői testületi eljárásban, egyezség hiányában a tanács az ügy érdemében
 3. a) kötelezést tartalmazó határozatot hoz, ha aa) a kérelem megalapozott, és a vállalkozás – a békéltető testületnél vagy a kamaránál nyilvántartott, illetve kereskedelmi kommunikációjában közölt – a 36/C. § szerinti általános alávetési nyilatkozatában, az eljárás kezdetekor vagy legkésőbb a döntés meghozataláig nyilatkozatában a békéltető testület döntését magára nézve kötelezőként elismerte, vagy ab) a vállalkozás alávetési nyilatkozatot nem tett, de a kérelem megalapozott és a fogyasztó érvényesíteni kívánt igénye – sem a kérelemben, sem a kötelezést tartalmazó határozat meghozatalakor – nem haladja meg a kétszázezer forintot, vagy b) ajánlást tesz, ha a kérelem megalapozott, azonban a vállalkozás az eljárás kezdetekor úgy nyilatkozott, hogy a tanács döntését kötelezésként nem ismeri el, illetve ha a tanács döntésének elismeréséről egyáltalán nem nyilatkozott.
 4. Az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén - az Fgytv. 20. §-ában meghatározott illetékességi szabályok figyelembevételével - valamennyi vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara által működtetett békéltető testület eljárhat.
 5. A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles Fgytv-ben meghatározott tartalommal, az ott említett határidőn belül válasziratát megküldeni a békéltető testület számára. A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével a vállalkozás a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Az online meghallgatáson a vállalkozás egyezség létrehozására feljogosított képviselője köteles online részt venni. Ha a fogyasztó személyes meghallgatást kér, a vállalkozás egyezség létrehozására feljogosított képviselője köteles legalább online részt venni a meghallgatáson.
 6. Amennyiben a Fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a Fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:
  1. ez eljáró bíróságot
  2. a felek, valamint képviselőik nevét, lakóhelyét, perbeli állását
  3. az érvényesíteni kívánt jogot, valamint az annak alapjául szolgáló tényeknek és bizonyítékoknak az előadásával
  4. a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet
  5. csatolni az adottokiratot, illetve annak másolatát, amelynek tartalmára a fél bizonyítékként hivatkozik
 7. Ezen felül lehetőség van még, hogy az ODR rendszeren (Online Vitarendezési Platform) keresztül rendezze a vásárlás során kialakult esetleges problémát. A rendszer célja, hogy az OVR platformon keresztül a kereskedővel vegye fel a kapcsoltot. További információt és a rendszert az alábbi linkre kattintva találja meg a Megrendelő:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks

Az ÁSZF módosítása

 1. Szolgáltató a jelen ÁSZF-et jogosult saját döntése és belátása szerint egyoldalúan módosítani. A módosítás indoka lehet:
  1. a Szolgáltató körülményeiben bekövetkezett lényeges változás;
  2. jogszabályváltozás;
  3. a Szolgáltató működésével, gazdasági érdekeivel, műszaki vagy technikai lehetőségeivel, gazdálkodásával, szolgáltatást befolyásoló körülményeivel kapcsolatos ok.
 2. Szolgáltató az ÁSZF-et, továbbá annak módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF-et köteles a weboldalon jól látható helyen, annak nyitóoldalán, onnan közvetlenül elérhető módon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen közzétenni. Az ÁSZF módosítás a közzétételt követő 8. napon lép hatályba és az ÁSZF módosítás minden, módosítás hatályba lépése után kötött és azt megelőzően kötött szerződésre is alkalmazandó. Szolgáltató elektronikus úton értesíti a Megrendelőket az ÁSZF módosulásáról (email).
 3. Amennyiben a Megrendelő az ÁSZF módosítás ellen a közzétételtől, illetve az értesítéstől (amelyik későbbi) számított 8 napon belül a Szolgáltatónál írásban nem tiltakozik, azt ráutaló magatartásnak kell tekinteni, amellyel a Megrendelő a módosítást kifejezetten elfogadta. Amennyiben a Megrendelő kifejezetten tiltakozik az ÁSZF módosítás ellen és azt kifejezetten nem fogadja el, a Szolgáltató jogosult a Megrendelővel fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban felmondani.

Vegyes rendelkezések

 1. Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, úgy ez a rendelkezés az ÁSZF többi rendelkezését nem érinti.
 2. Jelen ÁFSZ-ben nem részletezett kérdésekre a Ptk. szabályai az irányadók.
 3. Jelen ÁSZF határozatlan időtartamra szól.